Lingvistika a literární věda: cesty a perspektivy

Dne .

Jazykovědná část konferenčního jednání je věnována prof. PhDr. Oldřichu Uličnému, DrSc., u příležitosti jeho významného životního jubilea.
Tématem jazykovědné sekce je STRUKTURA V JAZYCE, JAZYK V KOMUNIKACI.

Vzhledem k velkému počtu přihlášek bude jazykovědná část konference probíhat jak ve čtvrtek 22. září, tak v pátek 23. září.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM JAZYKOVĚDNÉ SEKCE JE K DISPOZICI ZDE
(Aktualizace 7. 6. 2016).

 

Literárněvědná část konferenčního jednání je věnována doc. PhDr. Evě Štědroňové, CSc., a doc. PhDr. Haně Šmahelové, CSc., u příležitosti jejich významných životních jubileí.
Tématem literárněvědné sekce je NESAMOZŘEJMOST LITERÁRNÍ VĚDY.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM LITERÁRNĚVĚDNÉ SEKCE JE K DISPOZICI ZDE

(ve formátu pdf, průběžně aktualizován).

Schůzka sdružení Didacticae bohemicae orbis

Dne .

Vědecké konferenci Lingvistika a literární věda: cesty a perspektivy předchází schůzka sdružení Didacticae bohemicae orbis.
Setkání pořádá 21. 9. 2016 od 13:00 Katedra českého jazyka a literatury na FP TUL. Jednání se uskuteční v budově P.

Jde o pokračování pravidelných setkání didaktiků českého jazyka a literatury, která se soustředí na problémy oborové didaktiky v pregraduální přípravě učitelů na vysokých školách.

Program jednání a další informace budou zveřejněny v průběhu června.

Jménem organizátorů
PhDr. Jasňa Pacovská, CSc.
Mgr. Jarmila Sulovská
Mgr. Kateřina Váňová, zástupce vedoucího KCL

„Nechtění spoluobčané“. Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských či jiných důvodů v letech 1945-1989.

Dne .

Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci,
Vzdělávací nadace Jana Husa a Ústav pro studium totalitních režimů
pod patronací Česko-slovenské komise historiků
a za spolupráce s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR,
v.v.i.,
Ústavem politických vied SAV
a Severočeským muzeem v Liberci

pořádá ve dnech 17. – 19. srpna 2016 XXVI. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře seminář

„Nechtění spoluobčané“
Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských či jiných důvodů v letech 1945-1989
(v rámci pětiletého cyklu Československo v letech 1945-1989)

XXVI. ročník semináře se uskuteční v budově G (Univerzitní nám. 1410/1), v posluchárně G 313 (3. patro).

Pozvánka
Program
Přihláška

Jarní výstava a koncert

Dne .

Katedra primárního vzdělávání pořádá výstavu a koncert jako prezentaci tvůrčích činností studentů za letní semestr 2016. Výtvarné práce vznikly v ateliéru pod vedením doc. Vladimíra Šavela, Dr. Lucrezie Škaloudové Puchmajerové, Ak. Mal. Markéty Pošarové, Mgr. Šárky Coganové a hudební produkce pod vedením Dr. Jany Konvalinkové, MgA. Zuzany Bubeníčkové, Dr. Zbyňka Prokeše, Mgr. Viléma Valkouna a Mgr. Dušana Ševčoviče.
Akce se koná v úterý 24. 5. 2016, v 16.30 hodin v aule budovy G (3. patro) Technické univerzity v Liberci.
Pozvánka

PSYCHOSOMATIKA V KLINICKÝCH OBORECH - 16. celostátní konference psychosomatické medicíny s mezinárodní účastí

Dne .

Společnost pro psychosomatickou medicínu (SPM ČLS JEP) ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci (TUL) a s Institutem rodinné terapie a psychosomatiky v Liberci (LIRTAPS) připravují konferenci pro co nejširší odbornou veřejnost.

Chceme pozvat zájemce o psychosomatickou problematiku ze všech klinických oborů, odborníky na psychosomatiku, lékaře, psychology a fyzioterapeuty, ale i další pomáhající profese, bez nich nemůžeme dosáhnout plné bio-psycho-sociálně orientované péče. Předpokládáme zájem ze strany všeobecných praktických lékařů, se kterými jsme spolupracovali na vytvoření doporučeného postupu pro pacienty s MUS (medicínsky nevysvětlitelnými symptomy). Praktičtí lékaři představují potenciál pro základní psychosomatickou péči, na kterou by měla navazovat síť psychosomatických pracovišť tak, jak jsme ji začali postupně budovat. Zveme také odborníky všech dalších odborností, psychiatry, neurology, internisty, kardiology, gastroenterology, rehabilitační lékaře, dermatology, revmatology, urology, alergology, pediatry a pedopsychiatry, plicní lékaře, oční lékaře, otorhinolaryngology, gynekology, porodníky, zveme i onkology, algesiology a gerontology, klinické psychology, psychoterapeuty ve zdravotnictví. Ti všichni a mnozí další se setkávají ve svých ordinacích s medicínsky nevysvětlitelnými symptomy a s chronickými průběhy nemocí, na které neplatí běžné léčebné postupy, a kterých v naší populaci stále přibývá. Psychosomatická medicína poskytuje těmto nemocným a jejich lékařům prostor, ve kterém je možné porozumět složitému bio-psycho-sociálnímu stonání. Prostor, ve kterém se mohou setkávat nejen pacienti s lékaři, ale i s psychology, psychoterapeuty, rodinnými terapeuty a dalšími odborníky. Je to prostor týmové spolupráce. Přijďte se na něm podílet. Podělte se o své zkušenosti s ostatními.

Za přípravný výbor konference MUDr. Vladislav Chvála, předseda SPM ČLS

INFORMACE:

  • Hlavní téma a název: Psychosomatika v klinických oborech
  • Termín:  9.6.- 11.6. 2016 (od čtvrtka 9:00 do soboty 15:00)
  • Místo: Liberec, TUL pavilon G, Studentská 2, psč. 461 17
  • Jednací jazyk: CZ, simultánní překlad zahraničních přednášek
  • Pořadatelé:
  • Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP (V.Chvála)
  • Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky PF TUL (M.Podzimek)
  • Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci (J.Knop)
  • Přídatné akce: valná hromada SPM ČLS JEP, koncert
  • Informační server akce: www.psychosomatika-cls.cz

Pozvánka

REKTORSKÝ DEN

Dne .

Dne 11. 5. 2016 se uskuteční rektorský den, ve kterém budou Katedrou tělesné výchovy Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci nabídnuty sportovní aktivity.

Bližší informace naleznete zde